University Of Forestry

University Of Forestry

University Of Forestry

Представление

University Of Forestry ( UF ) е национално признат образователен и научен център, призван да предоставя висококвалифицирани специалисти с висше образование, както и да развива научни и изследователски дейности в областта на горското стопанство, общото инженерство, науките за земята, ветеринарната медицина, растенията Развъждане, растителна защита, туризъм, администрация и управление. Основните аспекти на мисията на университетската институция са създаването, разпространението и използването на знания и умения в полза на обществото. Като автономен университет, University Of Forestry стреми да поддържа и развива академична среда, в която се постига не само обучението на квалифициран персонал, но и да образова социално отговорни лица, проявяващи предприемчивост, адаптивност и творчески способности за успешна професионална реализация, приемане европейските ценности за учене през целия живот и допринасяне за просперитета на България.

Местоположения

  • Sofia

    bulevard "Sveti Kliment Ohridski",10, 1756, Sofia

    Въпроси