Southeast Missouri State University Harrison College of Business and Computing

Представление

Прочетете официалното описание

Ðие ÑÑе за ÑÑздаване и иноваÑии, за задÑлбоÑаване на данни и ÑенденÑии, за пÑилагане на компÑÑÑÑни ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑеÑаване на аналиÑиÑни пÑоблеми и за планиÑане на ÑледваÑоÑо голÑмо неÑо. Ðие вÑÑваме в пÑедоÑÑавÑнеÑо на вÑзможноÑÑи за ÑÑÑвÑÑÑенÑÑване на ÑмениÑÑа ви, необÑодими на Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ð·Ð°Ñ.

  • ÐдинÑÑвен амеÑиканÑки екип в мÑежаÑа Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодни казÑÑи за междÑнаÑодни Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ ÑÑилиÑа пÑез 2018 г.
  • УÑебен план за ÑпÑавление на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи, одобÑен Ð¾Ñ ÐбÑеÑÑвоÑо за ÑпÑавление на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи.
  • ШеÑÑкÑаÑни Ñампиони по ÑÑÑÑезание по ÑÑÑевнование в ÐиÑÑÑи в ÑнивеÑÑиÑеÑÑкаÑа ÐиÑÑÑи.
  • ÐÐ¸Ð·Ð½ÐµÑ ÑакÑлÑÐµÑ Ð²Ð¾Ð´Ð¸ повеÑе Ð¾Ñ 30 пÑÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÑжбина в ÑÑжбина.
  • ÐодниÑе ÑпеÑиалноÑÑи пÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð´Ð¾ ÑвеÑовно извеÑÑниÑе модни пазаÑи в ÐÑ ÐоÑк каÑо ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÑÑебнаÑа пÑогÑама.120748_2017-Cybersecurity-DempsterExterior-MP-0406-001_full003.jpg

ÐÑавеÑе меÑÑанаÑа Ñи ÑабоÑа пÑеди пÑиземÑване на ваÑаÑа меÑÑа

ÐпиÑноÑо ÑÑене, акÑивноÑо ÑÑене, ÑÑенеÑо ÑÑез пÑавене. РЮгоизÑоÑна ÑÑÑана, ние вÑÑваме, Ñе ваÑеÑо обÑазование Ñе заÑилва Ð¾Ñ Ð¿ÑеживÑванеÑо на Ñова, коеÑо пÑоÑеÑионалиÑÑиÑе вÑв ваÑаÑа диÑÑиплина знаÑÑ Ð¸ Ñе оÑаква да напÑавÑÑ. ÐÑо заÑо ÑÑк Ñе имаÑе вÑзможноÑÑ Ð´Ð° запоÑнеÑе Ñвой ÑобÑÑвен бизнеÑ, да пÑоекÑиÑаÑе и изгÑадиÑе ÑигÑÑни ÑоÑÑÑеÑни ÑеÑениÑ, да ÑÑздаваÑе инÑеÑакÑивни AI игÑи или да ÑпÑавлÑваÑе Ñеално ÑинанÑово поÑÑÑолио. ÐожеÑе да избеÑеÑе да Ñе ÑÑÑÑезаваÑе в най-виÑок ÐºÐ»Ð°Ñ ÑÑÑÑезаниÑ, да Ñи ÑÑÑÑÑдниÑиÑе Ñ Ð¿ÑеподаваÑели и колеги по изÑледоваÑелÑки пÑоекÑ, да ÑÑздадеÑе ÐºÐ°Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° маÑкеÑингови комÑникаÑии или да ÑÑаÑÑваÑе в глобален мозÑÑен ÑÑÑÑÑ.

СÑаÑÑиÑане на извÑнÑедни каÑиеÑи

  • 92% Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ
  • ÐовеÑе Ð¾Ñ 20,000 Harrison College of Business
  • ÐовеÑе Ð¾Ñ 88% Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе вÑзпиÑаниÑи казваÑ, Ñе ÑеÑниÑе кÑÑÑове им Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑодимиÑе ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ / Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÑÑнаÑа облаÑÑ.
  • Ðлизо 550 коÑпоÑаÑивни паÑÑнÑоÑÑÑва пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ ÑабоÑни меÑÑа и ÑÑажове.
  • AACSB акÑедиÑаÑиÑÑа Ñе пÑиÑежава Ñамо Ð¾Ñ 5% Ð¾Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑииÑе, пÑедлагаÑи Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ ÑÑепени в ÑÑл ÑвÑÑ.120749_2013-CL-General-1028-014_full002.jpg

УÑене Ð¾Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñен и иноваÑивен ÑакÑлÑеÑ

ТеоÑиÑÑа е важна ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑÑениеÑо, но Ñова, коеÑо пÑави наÑÐ¸Ñ ÑакÑлÑÐµÑ Ñолкова голÑм, е, Ñе Ñе поÑÑавÑÑ ÑеоÑиÑÑа на пÑакÑика: в ÑобÑÑÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñи бизнеÑ, в коÑпоÑаÑииÑе, в неÑÑопанÑкиÑе оÑганизаÑии, в ÑÐµÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ ÑвÑÑ. Ð Ñе Ñа гоÑови да ÑподелÑÑ Ñ Ð²Ð°Ñ ÑвоиÑе изпиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ гÑеÑки и ÑÑпеÑи. Те оÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð°ÐºÑÑални в ÑвоиÑе облаÑÑи, каÑо ÑÑÑÑÑÑ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиални паÑÑнÑоÑÑÑва и изÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе пÑакÑики. РÑководи Ñе Ð¾Ñ Ð¿ÑеподаваÑелиÑе в Southeast Innovation Challenge, ÑÑÑÑезаниеÑо Start-Up Pitch, или Hackathon за изкÑÑÑвен инÑелекÑ. ÐлÑÑ Ñова, колеж паÑÑнÑоÑи Ñ Ð¡ÐµÐ¹Ð½Ñ ÐÑиÑ-базиÑани коÑпоÑаÑивни конÑÑлÑаÑивен ÑÑÐ²ÐµÑ Ð¸ Ñленове на ÑегионалниÑе ÑÑÑговÑки камаÑи, за да запазÑÑ ÑекÑÑаÑа Ñи пÑогÑама. ÐакÑвÑо и да е пÑÑÑÑ, койÑо Ñе пÑедпÑиемеÑе, Ñе бÑдеÑе обÑÑен Ð¾Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñа, в койÑо запоÑнеÑе Ñ Ð½Ð°Ñ, докаÑо пÑиклÑÑиÑе Ñ Ð¿ÑоекÑ.

СÑздаване на ÑÑебни пÑоÑÑÑанÑÑва Ð¾Ñ ÑвеÑовна клаÑа

ÐаÑаÑа ÑÑвÑеменна зала Dempster ви оÑигÑÑÑва доÑÑÑп до ÑÑвÑеменни ÑеÑнологии и ÑÑеди, за да ви ангажиÑа на по-дÑлбоко ниво на обÑÑение. СгÑадаÑа е богаÑа на лабоÑаÑоÑии за екÑпеÑименÑално обÑÑение: лабоÑаÑоÑии за пÑедÑÑавÑне, лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð·Ð° пÑодажби, изÑледоваÑелÑка лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑокÑÑ Ð³ÑÑпи, какÑо и множеÑÑво компÑÑÑÑни лабоÑаÑоÑии, вклÑÑиÑелно лабоÑаÑоÑнаÑа лабоÑаÑоÑÐ¸Ñ Ð·Ð° кибеÑÑигÑÑноÑÑ, поддÑÑжана Ñ ÑаÑÑна облаÑна инÑÑаÑÑÑÑкÑÑÑа. Тази еÑен Ñе бÑде Cyber Range, коÑÑо е обÑазоваÑелна виÑÑÑална изÑиÑлиÑелна плаÑÑоÑма, коÑÑо дава вÑзможноÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑденÑиÑе, пÑеподаваÑелиÑе и изÑледоваÑелиÑе да Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑп до изÑиÑлиÑелни ÑеÑÑÑÑи в множеÑÑво конÑигÑÑаÑии Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑазоваÑелни, екÑпеÑименÑални и пÑоÑиводейÑÑваÑи ÑÑÑÑкÑÑÑи. ÐÑиÑко Ñова е пÑедназнаÑено да ви подгоÑви за пÑоÑеÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ ÑвÑÑ.

ÐамиÑа Ñе в близоÑÑ Ð´Ð¾ кампÑÑа е Catapult Creative House, коÑÑо пÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ Ð²ÑзможноÑÑи за ÑÑÑденÑи и пÑеподаваÑели Ð¾Ñ ÑазлиÑни диÑÑиплини за ÑÑздаване на Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¿ÑедпÑиÑÑÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑÑаÑÑиÑане на нов пÑодÑÐºÑ Ð¸Ð»Ð¸ ÑÑлÑга. ÐÑÑÑÑ Ð½Ð° пÑедпÑиемаÑеÑÑвоÑо е жив в ÐаÑапÑÐ»Ñ Ð¸ Ñе наÑÑÑÑава ÑÑез пÑогÑамиÑане и ÑÑÑÑезаниÑ, подкÑепÑни Ð¾Ñ Ð¦ÐµÐ½ÑÑÑа за иноваÑии и пÑедпÑиемаÑеÑÑво ÐÑÐ³Ð»Ð°Ñ ÐÑийн.120751_2016-BS-Professionalism-1118-MP-MP-1118-001_full003.jpg

ФинанÑиÑане на ваÑеÑо обÑазование

ÐÑо най-Ð´Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ Ñед за долнаÑа линиÑ: ЮгоизÑоÑна е една Ð¾Ñ Ð´Ð²ÐµÑе най-добÑи инÑÑиÑÑÑии в ÐиÑÑÑи по акÑедиÑаÑии и е в Ñоп 5 на ÑнивеÑÑиÑеÑиÑе Ñ Ð½Ð°Ð¹-ниÑки ÑазÑоди в дÑÑжаваÑа! Това ознаÑава, Ñе можеÑе да ÑÑе ÑигÑÑни, Ñе полÑÑаваÑе каÑеÑÑвено обÑазование на доÑÑÑпна Ñена. ÐÑвен Ñова вÑÑка година ние оÑпÑÑкаме 20 милиона долаÑа академиÑни ÑÑипендии и 1 600 ÑÑипендии, за да ви помогнем Ñ ÑенаÑа на ваÑаÑа диплома. ÐолежÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ да бÑде пÑедизвикаÑелÑÑво, ние ÑабоÑим, за да ÑлеÑним плаÑанеÑо.

ÐзгÑаждане на глобална мÑежа

Ðие имаме мÑежа Ð¾Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð¾ 20 000 вÑзпиÑаниÑи, ÑабоÑеÑи по ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑвÑÑ Ð² нÑкои Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-големиÑе коÑпоÑаÑии в ÑвеÑа, за нÑкои Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-иноваÑивниÑе Ð´Ð½ÐµÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸. ÐаÑÑеÑе повеÑе за Ñова какво пÑавÑÑ Ð½Ð°ÑиÑе вÑзпиÑаниÑи.120753_2019-LOC-Dempster-Exterior-MP-0401-014_full004.jpg

Места

Нос Жирардо

Address
Southeast Missouri State University One University Plaza Cape Girardeau, MO 63701
Нос Жирардо, Мисури, Съединени Американски Щати

Акредитации

AACSB Accredited