Vrije Universiteit Amsterdam

Представление

Прочетете официалното описание

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam (â VU Amsterdam â) е междÑнаÑодно извеÑÑен изÑледоваÑелÑки ÑнивеÑÑиÑеÑ, оÑнован пÑез 1880 г. УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð¿Ñедлага над 170 пÑогÑами, пÑеподавани по английÑки език на ниво бакалавÑÑ, магиÑÑÑÑ Ð¸ докÑÐ¾Ñ Ð½Ð° повеÑе Ð¾Ñ 24 000 ÑÑÑденÑи Ð¾Ñ ÑÑл ÑвÑÑ. СÑÑденÑи и ÑлÑжиÑели Ð¾Ñ 84 наÑионалноÑÑи ÑÑÐ·Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñна междÑнаÑодна академиÑна обÑноÑÑ.

VU Amsterdam е Ñазположен в Ð¾Ð¶Ð¸Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ñад на ÐмÑÑеÑдам, един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-многокÑлÑÑÑниÑе гÑадове в ÑвеÑа, Ñ Ð½Ð°Ð¹-голÑма конÑенÑÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑÑÑденÑи в Ð¥Ð¾Ð»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ Ð¸ кÑдеÑо английÑкиÑÑ Ðµ вÑоÑиÑÑ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñим език. ÐампÑÑÑÑ Ðµ заобиколен Ð¾Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½ Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-динамиÑниÑе и бÑÑзоÑазвиваÑи Ñе Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ñайони в ХоландиÑ, в коиÑо живеÑÑ Ð½Ð°Ð´ 700 компании.

С повеÑе Ð¾Ñ 24 000 ÑÑÑденÑи, Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо 4 088 Ñа междÑнаÑодни, VU Amsterdam пÑовежда авангаÑдни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑоблемиÑе Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑеÑÑвено и наÑÑно знаÑение. Ðие Ñе ÑазгÑаниÑаваме в изÑледваниÑÑа и обÑазованиеÑо ÑÑез ÑеÑиÑи инÑеÑдиÑÑиплинаÑни Ñеми: ЧовеÑкоÑо здÑаве и наÑкиÑе за живоÑа, ÐаÑка за ÑÑÑойÑивоÑÑ, ÑвÑÑзан ÑвÑÑ Ð¸ ÑпÑавление за обÑеÑÑвоÑо. ÐаÑо ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ñова Ñе ви помогне да погледнеÑе оÑвÑд гÑаниÑиÑе на наÑÑниÑе диÑÑиплини и да поÑÑÑÑиÑе оÑезаеми ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° един по-добÑÑ ÑвÑÑ. РдопÑлнение, VU Amsterdam ÑÑиÑа многообÑазиеÑо, незавиÑимо дали в кÑлÑÑÑаÑа, ÑбеждениеÑо, наÑионалноÑÑÑа или пÑедиÑноÑо обÑазование, каÑо изÑоÑник на иноваÑии и напÑедÑк, и оÑÑам каÑо ÑпеÑиална Ñила.

ÐаÑеÑÑво на обÑазованиеÑо

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) има оÑлиÑна ÑепÑÑаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° оÑлиÑноÑо каÑеÑÑво на ÑвоеÑо пÑеподаване. РабоÑиÑе в ÑÑавниÑелно малки гÑÑпи, в коиÑо Ñе поÑÑÐ°Ð²Ñ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелен акÑÐµÐ½Ñ Ð²ÑÑÑÑ Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ¹ÑÑвиеÑо и лиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ñод. УÑениеÑо е добÑе оÑганизиÑано. Това Ñе оÑÑазÑва напÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð² ÑÑнаÑа ÑÑÑÑкÑÑÑа на ÑÑебниÑе пÑогÑами.

Ðив ÐмÑÑеÑдам

УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ñе намиÑа в Ð¾Ð¶Ð¸Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ñад ÐмÑÑеÑдам, един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-мÑлÑикÑлÑÑÑниÑе гÑадове в ÑвеÑа, Ñ Ð½Ð°Ð¹-голÑма конÑенÑÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑÑÑденÑи в Ð¥Ð¾Ð»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ Ð¸ кÑдеÑо английÑкиÑÑ Ðµ вÑоÑиÑÑ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñим език. ÐаÑо ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð²Ñв VU Amsterdam можеÑе да Ñе вÑзползваÑе Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки пÑедимÑÑва, пÑедлагани Ð¾Ñ ÑÑолиÑаÑа. Само за пеÑнайÑÐµÑ Ð¼Ð¸Ð½ÑÑи Ñе намиÑаÑе в Ð¾Ð¶Ð¸Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑенÑÑÑ Ð½Ð° ÐмÑÑеÑдам, кÑдеÑо има многобÑойни магазини, меÑÑа за ÑазвлеÑениÑ, паÑкове и каÑенеÑа. ÐмÑÑеÑдам е безопаÑен и английÑкиÑÑ Ðµ ÑиÑоко ÑазпÑоÑÑÑанен.

ÐиÑен надзоÑ

VU Amsterdam оÑÐ´ÐµÐ»Ñ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелно внимание на лиÑниÑе ÑÑвеÑи за пÑоÑÑване. ÐÑе в наÑалоÑо на кÑÑÑа ви Ñе бÑдеÑе запознаÑи ÑÑÑ ÑÑвеÑника по пÑоÑÑванеÑо на ваÑаÑа пÑогÑама. Този Ñовек Ñе ви пÑедложи ÑÑвеÑи за евенÑÑални пÑоблеми, коиÑо биÑÑе могли да имаÑе пÑи обÑÑениеÑо Ñи, и Ñе оÑговоÑи на вÑпÑоÑи за пазаÑа на ÑÑÑда.

Уникална иденÑиÑноÑÑ

VU Amsterdam е пÑÑвиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð² ХоландиÑ, ÑÑздаден Ð¾Ñ ÑаÑÑно лиÑе без намеÑа Ð¾Ñ ÑÑÑкваÑа или дÑÑжаваÑа. Това наÑледÑÑво вÑе оÑе е много ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ñова кои Ñме ние: VU ознаÑава Vrije Universiteit, коеÑо бÑквално Ñе пÑевежда каÑо "Свободен ÑнивеÑÑиÑеÑ". ÐÑ ÑамоÑо наÑало ÑнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ðµ опÑеделил Ñвои ÑобÑÑвени ÑÑеÑи на изÑледване, ÑÑздал Ñвои ÑобÑÑвени ÑÑебни пÑогÑами и пÑакÑикÑвал ÑобÑÑвени дидакÑиÑеÑки меÑоди.

ÐеÑно доÑÑÑпен

Vrije Universiteit Amsterdam е леÑно доÑÑÑпен Ñ Ð¾Ð±ÑеÑÑвен ÑÑанÑпоÑÑ. ÐеÑиÑе ШипÑол е Ñамо на 8 минÑÑи Ñ Ð²Ð»Ð°Ðº. Ðп гаÑа ÐмÑÑеÑдам е на пеÑеÑодно ÑазÑÑоÑние Ð¾Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑа на ÐмÑÑеÑдам. Ðма и бÑÑза ÑÑамвайна вÑÑзка до ЦенÑÑална гаÑа ÐмÑÑеÑдам или гаÑа ÐмÑÑеÑдам СлоÑеÑдийк, Ñ Ð²Ñеме за пÑÑÑване Ð¾Ñ Ñамо ÑеÑÑнадеÑÐµÑ Ð¼Ð¸Ð½ÑÑи. VU Amsterdam е леÑно доÑÑÑпен Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð°, Ñазположена е близо до оÑбиÑалнаÑа авÑомагиÑÑÑала на ÐмÑÑеÑдам.

УнивеÑÑиÑеÑÑки колежа

ÐоÑÑи вÑиÑки наÑи ÑÑÑденÑи, пеÑÑонал и пÑогÑами Ñе намиÑÐ°Ñ Ð² ÑнивеÑÑиÑеÑа: един ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð² Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ñайона на ÐмÑÑеÑдам. СледоваÑелно, в Ñода на ваÑеÑо обÑÑение, е много леÑно да Ñе запознаеÑе Ñ Ð´ÑÑги диÑÑиплини.

акÑедиÑаÑиÑ

Vrije Universiteit Amsterdam е напÑлно пÑизнаÑо Ð¾Ñ ÑоландÑкоÑо ÐиниÑÑеÑÑÑво на обÑазованиеÑо за наÑÑен ÑнивеÑÑиÑеÑ. ÐÑиÑки ÑÑепени в УнивеÑÑиÑеÑа на ÐмÑÑеÑдам в ÐмÑÑеÑдам Ñа акÑедиÑиÑани Ð¾Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ñа в пÑоÑÐµÑ Ð½Ð° акÑедиÑаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ NVAO, ÐÑганизаÑиÑÑа по акÑедиÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° Ð¥Ð¾Ð»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ Ð¸ ФландÑиÑ. Този оÑган е ÑÑздаден Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑоден Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð¸ гаÑанÑиÑа каÑеÑÑвоÑо на виÑÑеÑо обÑазование в Ð¥Ð¾Ð»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ Ð¸ ÑламандÑкоговоÑÑÑаÑа ÐÐµÐ»Ð³Ð¸Ñ ÑÑез акÑедиÑиÑане на ÑÑебни пÑогÑами.

Ðидове пÑогÑами

VU Amsterdam пÑедлага ÑеÑиÑи вида пÑогÑами:

  • ÐакалавÑÑÑки пÑогÑами (водеÑи до BA / LLB / BSc)
  • ÐагиÑÑÑÑÑки пÑогÑами (водеÑи до MA / LLM / MSc / MPhil)
  • ÐокÑоÑÑки пÑогÑами (водеÑи до докÑоÑанÑÑÑа / докÑоÑанÑÑÑа)
  • ÐÑогÑами без ÑпеÑиалноÑÑ (УÑилиÑе в ÑÑжбина)

СÑипендии

С наÑаÑа ÑобÑÑвена ÑÑипендиÑ, VUFP, пÑедлагаме на моÑивиÑани ÑÑÑденÑи Ñ Ð¾ÑлиÑни ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑÑениеÑо ÑникалнаÑа вÑзможноÑÑ Ð´Ð° завÑÑÑиÑе магиÑÑÑÑÑка ÑÑепен Ñ ÑинанÑоваÑа подкÑепа на ÑнивеÑÑиÑеÑа. СÑипендиÑÑа на VUFP е оÑвобождаване Ð¾Ñ ÑакÑа за обÑÑение. ХоландÑкаÑа ÑÑипендианÑÑка пÑогÑама (HSP) е пÑедназнаÑена за ÑÑÑденÑи Ð¾Ñ ÑÑÑани извÑн ÐвÑопейÑкоÑо икономиÑеÑко пÑоÑÑÑанÑÑво (ÐÐÐ), коиÑо иÑÐºÐ°Ñ Ð´Ð° ÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð¸ÑÑÑÑÑка пÑогÑама в ХоландиÑ. VU Amsterdam пÑегÑÑÑа ÑазнообÑазиеÑо каÑо обогаÑÑване на наÑеÑо пÑеподаване, наÑÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ пÑиноÑа ни кÑм обÑеÑÑвоÑо. Тази ÑÑÐ¸Ð¿ÐµÐ½Ð´Ð¸Ñ Ðµ ÑпеÑиално пÑедназнаÑена за оÑлиÑни ÑÑÑденÑи, коиÑо допÑинаÑÑÑ Ð·Ð° ÑазнообÑазиеÑо в наÑÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑ. ÐаÑо ÑÑждеÑÑÑанен ÑÑÑденÑ, койÑо планиÑа да ÑÑи вÑв VU Amsterdam , можеÑе да кандидаÑÑÑваÑе за ÑазлиÑни ÑÑипендии и ÑÑипендии. ÐодÑобна инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑÑипендииÑе и ÑÑоковеÑе можеÑе да намеÑиÑе на WWW.VU.NL/SCHOLARSHIPS OR WWW.GRANTFINDER.NL.

ÐÑогÑама за ÑÑипендии на ÐС

ÐÑогÑамаÑа на ФондаÑÐ¸Ñ "ÐжÑниÑÑ ÐÑийвмÑнÑ" (VUFP) пÑедлага на ÑаланÑливиÑе бÑдеÑи ÑÑÑденÑи ÑникалнаÑа вÑзможноÑÑ Ð´Ð° завÑÑÑÐ°Ñ ÑпеÑиалноÑÑ Ð¿Ð¾ магиÑÑÑÑÑки пÑогÑами в ÑнивеÑÑиÑеÑа на ÐУ.

оÑганизаÑиÑ

VU Amsterdam е ÑÑадиÑионен ÑоландÑки ÑнивеÑÑиÑеÑ, пÑедÑедаÑелÑÑван Ð¾Ñ ÐзпÑлниÑелен ÑÑÐ²ÐµÑ (ÑÑима Ñленове) и има 10 ÑакÑлÑеÑа диÑекÑно под ÐзпÑлниÑÐµÐ»Ð½Ð¸Ñ ÑÑвеÑ. ÐÑеки ÑакÑлÑÐµÑ Ð¿Ñедлага една или повеÑе бакалавÑÑÑки и магиÑÑÑÑÑки пÑогÑами и извÑÑÑва изÑледваниÑ. ÐÑиÑки Ñе Ñа оÑганизиÑани по ÑазлиÑен наÑин, но повеÑеÑо Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÑÑвеÑ, ÑенÑÑален пеÑÑонал и нÑколко оÑÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑнивеÑÑиÑеÑÑки ÑÑилиÑа. Ð ÑнивеÑÑиÑеÑа има и множеÑÑво ÑеÑвизни оÑдели, Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо ÐеждÑнаÑоднаÑа ÑлÑжба е една, а има и ÑедиÑа инÑеÑдиÑÑиплинаÑни изÑледоваÑелÑки инÑÑиÑÑÑи.

ЧаÑÑен или пÑблиÑен?

VU Amsterdam е един Ð¾Ñ 14-Ñе дÑÑжавни ÑнивеÑÑиÑеÑа, коиÑо Ñа пÑизнаÑи Ð¾Ñ ÑоландÑкоÑо ÐиниÑÑеÑÑÑво на обÑазованиеÑо и ÑледоваÑелно Ñа ÑаÑÑиÑно ÑинанÑиÑани Ð¾Ñ Ð¿ÑавиÑелÑÑвоÑо. СпоÑед ÑоландÑкаÑа ÑиÑÑема пÑавиÑелÑÑвоÑо ÑÑбÑидиÑа пÑизнаÑиÑе ÑнивеÑÑиÑеÑи вÑз оÑнова на бÑÐ¾Ñ Ð½Ð° ÑÑÑденÑиÑе, каÑо ÑÑÑо Ñака опÑÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ наÑоки за ÑакÑиÑе за обÑÑение, коиÑо Ñези ÑнивеÑÑиÑеÑи Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ñаво да наÑиÑлÑваÑ. Това оÑигÑÑÑва доÑÑÑп до каÑеÑÑвено виÑÑе обÑазование за вÑиÑки нидеÑландÑки гÑаждани, богаÑи или бедни. VU Amsterdam пÑивеÑÑÑва кандидаÑиÑе Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки ÑÑеди.

VU междÑнаÑодни оÑÐ¸Ñ ÑÑлÑги

  • Ðиза / ÑазÑеÑение за пÑебиваване

РазбеÑеÑе дали имаÑе нÑжда Ð¾Ñ Ð²Ð¸Ð·Ð° / ÑазÑеÑение за пÑебиваване и как Ñе бÑде ÑÑедено Ñова.

  • ÐаÑÑанÑване

ÐнÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° наÑÑанÑване в VU Amsterdam .

  • РегиÑÑÑаÑÐ¸Ñ Ð² обÑинаÑа

ÐогаÑо ÑÑе пÑиÑÑигнали в ХоландиÑ, ÑÑÑбва да Ñе ÑегиÑÑÑиÑаÑе в обÑинаÑа. РазбеÑеÑе какво ÑÑÑбва да напÑавиÑе.

  • ÐÑвеждане на дейноÑÑи

След пÑиÑÑиганеÑо ви Ñе Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ´Ð°Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑво Ñводни дейноÑÑи в VU Amsterdam .

Места

Амстердам

VU University Amsterdam

Address
Main building Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105
1081 HV Амстердам, Северна Холандия, Холандия
Телефон
+31 20 598 9898

Програми

MSc
Курсове за ръководители