Магистър по инженерство в машиностроенето

Общ преглед

Описание на програмата

39323_39224_colorful_campus_photo.jpg

ÐÑеглед

ÐагиÑÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ маÑинно инженеÑÑÑво подгоÑÐ²Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑилиÑе да подкÑепÑÑ Ð¿ÑоекÑиÑанеÑо на инженеÑни ÑиÑÑеми ÑÑез пÑилагане на оÑновниÑе знаниÑ, ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ инÑÑÑÑменÑи на маÑиноÑÑÑоенеÑо. СÑÑденÑиÑе Ñе ÑабоÑÑÑ ÐºÐ°ÐºÑо ÑамоÑÑоÑÑелно, Ñака и в ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво Ñ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑиÑе в бÑанÑа, каÑо демонÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð¿ÑоÑеÑионалниÑе и еÑиÑни оÑговоÑноÑÑи на инженеÑнаÑа пÑоÑеÑиÑ. РкÑайна ÑмеÑка завÑÑÑилиÑе Ñе подобÑÑÑ ÑмениÑÑа Ñи ÑÑез ÑоÑмално обÑазование и обÑÑение, незавиÑимо пÑоÑÑване и пÑоÑеÑионално ÑазвиÑие.

ÐениджÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ маÑиноÑÑÑоене е пÑедназнаÑен да бÑде ÑеÑминална пÑогÑама, пÑедназнаÑена за Ñези, коиÑо не оÑÐ°ÐºÐ²Ð°Ñ Ð´Ð° полÑÑÐ°Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑка ÑÑепен, но желаÑÑ Ð´Ð° ÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð² облаÑÑÑа на маÑиноÑÑÑоенеÑо. Тази пÑогÑама е оÑобено подÑодÑÑа за ÑÑÑденÑи, коиÑо желаÑÑ Ð´Ð° ÑÑÐ°Ñ Ð½Ð° непÑлен ÑабоÑен ден, за Ñези, коиÑо Ñе инÑеÑеÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð°ÐºÑÑализиÑане на ÑеÑниÑеÑкиÑе Ñи ÑмениÑ, или за Ñези, коиÑо не Ñа ÑокÑÑиÑани вÑÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑно-оÑиенÑиÑана магиÑÑÑÑÑка ÑÑепен, коÑÑо изиÑква диÑеÑÑаÑиÑ. Ðа пÑогÑамаÑа не Ñе изиÑква конвенÑионална Ñеза. Ðа негово мÑÑÑо, ÑÑениÑиÑе завÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² облаÑÑÑа на водеÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоекÑ, койÑо може да бÑде кÑÑÑ Ð·Ð° ÑÑководене на пÑоекÑанÑÑки пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð¸Ð»Ð¸ добÑе оÑганизиÑан и внимаÑелно подбÑан индÑÑÑÑиален ÑÑаж. ÐÑÑÑÑÑ Ð·Ð° изÑледоваÑелÑки меÑоди може да изпÑлни и опиÑÑÑ Ð½Ð° най-големиÑе изÑледоваÑели; Ñази опÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ð°Ñе е пÑедназнаÑена пÑедимно за ÑÑÑденÑи, коиÑо обмиÑлÑÑ Ð¿Ñеминаване кÑм магиÑÑÑÑÑка пÑогÑама по маÑиноÑÑÑоене. (ÐÑÑÑовеÑе, коиÑо Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð² ÑамкиÑе на пÑогÑамаÑа на ÐÐ, Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе пÑеÑвÑÑлÑÑ Ð² пÑогÑамаÑа на ÐС.)

Ðлан на обÑÑение

ÐÑогÑамаÑа изиÑква 30 кÑедиÑни ÑаÑа. РдопÑлнение кÑм дваÑа задÑлжиÑелни кÑÑÑа, ÑÑÑденÑиÑе избиÑÐ°Ñ ÑÑи кÑÑÑа Ð¾Ñ Ð´ÐµÐ²ÐµÑ ÑазлиÑни облаÑÑи на ÑокÑÑ Ð¸ ÑеÑиÑи избиÑаеми кÑÑÑа. ÐÑиÑки ÑÑÑденÑи, коиÑо Ñа еквиваленÑни на пÑлно ÑабоÑно вÑеме, Ñа задÑлжени да поÑеÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑедмиÑен ÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° вÑеки ÑемеÑÑÑÑ, койÑо Ñа в колежа. Ðо ÑÑи кÑÑÑа Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ´Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð²Ñн оÑдела на маÑиноÑÑÑоенеÑо. СÑÑденÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° изпÑлнÑÑ Ð¸Ð·Ð¸ÑкваниÑÑа на пÑогÑамаÑа в ÑамкиÑе на една календаÑна година Ñ Ð»ÑÑно обÑÑение. УÑениÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ ÑÑÑо Ñака да повиÑÐ°Ñ Ð¾Ð±ÑазованиеÑо Ñи ÑÑез ÑÑвмеÑÑни вÑзможноÑÑи за заеÑоÑÑ Ð² облаÑÑÑа на обÑазованиеÑо. ÐÑпÑеки, Ñе коопеÑаÑивниÑÑ Ð¿ÑоÑÐµÑ Ð½Ðµ е изиÑкване на пÑогÑамаÑа, Ñой пÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ Ð½Ð° ÑÑÑденÑиÑе вÑзможноÑÑ Ð´Ð° пÑидобиÑÑ Ñенен Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² облаÑÑÑа на заеÑоÑÑÑа.

Industries

 • авÑомобилен
 • пÑоизводÑÑво
 • оÑбÑана
 • коÑмиÑеÑки

ÑÑебна пÑогÑама

ÐаÑиноÑÑÑоене, ME ÑÑепен, ÑипиÑна поÑледоваÑелноÑÑ Ð½Ð° кÑÑÑа

ÐÑÑва година

 • MECE-707 ТеÑниÑеÑки анализ
 • MECE-709 РазÑиÑена инженеÑна маÑемаÑика
 • Ð¡ÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° завÑÑÑили MECE-795
 • Ðипломни кÑÑÑове
 • ÐипломиÑани избиÑаÑели

ÐÑоÑа година

ÐзбеÑеÑе едно Ð¾Ñ ÑледниÑе:

 • РÑководÑÑво за пÑоекÑиÑане на MECE-730 *
 • ÐÐÐÐУÐÐРÐÐÐРСТУÐÐÐЦÐЯ MECE-777 â 
 • ÐÑÐ¾ÐµÐºÑ MECE-792 Ñ ÑаÑÑÐ¸Ñ â¡
 • Ð¡ÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° завÑÑÑили MECE-795
 • ÐавÑÑÑил кÑÑÑа за ÑокÑÑ
 • ÐипломиÑани избиÑаÑели

ÐавÑÑÑил ÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ (MECE-795) е кÑÑÑ Ð·Ð° 0 кÑедиÑа, необÑодим за вÑиÑки ÑÑÑденÑи на пÑлно и пÑлно ÑабоÑно вÑеме.
* ÐÑоекÑноÑо ÑÑководÑÑво (MECE-730) е запазено Ñамо за ÑÑÑденÑи, запиÑани в ÑÑкоÑенаÑа BS / M.Eng. пÑогÑама.
â  ÐавÑÑÑил ÑÑаж (MECE-777) е опÑÐ¸Ñ Ð·Ð° вÑиÑки ÑÑÑденÑи и ÑÑÑденÑи, коиÑо Ñа запиÑани в ÑÑкоÑенаÑа BS / M.Eng. пÑогÑама.
⢠ÐÑÐ¾ÐµÐºÑ Ñ ÑаÑÑÐ¸Ñ (MECE-792) е опÑÐ¸Ñ Ð·Ð° вÑиÑки ÑÑениÑи и ÑÑÑденÑи, вклÑÑени в ÑÑкоÑенаÑа BS / M.Eng пÑогÑама.

ФокÑÑ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи

 • ÐвÑомобилни ÑиÑÑеми
 • ÐизнеÑ
 • ÐонÑÑоли
 • пÑоизводÑÑво
 • ÐеÑаника-дизайн / ÐаÑеÑиали
 • РазÑабоÑване на пÑодÑкÑи
 • ÑÑÑойÑивоÑÑ
 • ÐнженеÑинг на ÑеÑмо / ÑеÑноÑÑи
 • ÐибÑаÑионна ÑеÑника

39324_39225_real_aerial_of_campus_with_river.jpg

ÐзиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° пÑием

Ðа да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¾ÑÑеÑени за допÑÑкане до пÑогÑамаÑа по ÐРв маÑиноÑÑÑоенеÑо, кандидаÑиÑе ÑÑÑбва да оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° ÑледниÑе изиÑкваниÑ:

 • ÐопÑлнеÑе заÑвление за завÑÑÑил.
 • Ðа пÑиÑÐµÐ¶Ð°Ð²Ð°Ñ Ð±Ð°ÐºÐ°Ð»Ð°Ð²ÑÑÑка ÑÑепен (или еквиваленÑ) Ð¾Ñ Ð°ÐºÑедиÑиÑан ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð¸Ð»Ð¸ колеж по маÑиноÑÑÑоене, Ñизика или ÑвÑÑзана облаÑÑ.
 • ÐзпÑаÑеÑе оÑиÑиални пÑепиÑи (на английÑки език) Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки завÑÑÑени по-Ñано кÑÑÑови ÑабоÑи.
  • Ðа Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÐµÐ½ кÑмÑлаÑивен ÑÑеден ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð¾Ñ 3,0 (или еквиваленÑен).
 • ÐодайÑе ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ GRE.
 • ÐодайÑе две пÑепоÑÑки Ð¾Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñни или пÑоÑеÑионални изÑоÑниÑи.
 • ÐеждÑнаÑодни кандидаÑи, ÑийÑо Ñоден език не е английÑки, ÑÑÑбва да пÑедÑÑавÑÑ ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ TOEFL, IELTS или PTE. ÐзиÑква Ñе минимÑм TOEFL ÑезÑлÑÐ°Ñ Ð¾Ñ 79 (базиÑан на инÑеÑнеÑ). ÐзиÑква Ñе минимална оÑенка IELTS Ð¾Ñ 6,5. ÐзиÑкванеÑо за оÑенка на ÑеÑÑа на английÑки език Ñе оÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð·Ð° ÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐµÐ·Ð¸Ðº на английÑÐºÐ¸Ñ ÐµÐ·Ð¸Ðº или за Ñези, коиÑо пÑедÑÑавÑÑ Ð¿ÑепиÑи Ð¾Ñ ÑÑепени, полÑÑени в амеÑиканÑки инÑÑиÑÑÑии.
 • ÐÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодниÑе ÑÑÑденÑи Ñе изиÑква да пÑедÑÑавÑÑ ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ GRE. Ðинимални ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ 302 (V
Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

With more than 80 graduate programs in high-paying, in-demand fields and scholarships, assistantships and fellowships available, we invite you to take a closer look at RIT. Don't be fooled by the word ... Научете повече

With more than 80 graduate programs in high-paying, in-demand fields and scholarships, assistantships and fellowships available, we invite you to take a closer look at RIT. Don't be fooled by the word "technology" in our name. At RIT, you will discover a university of artists and designers on the one hand, and scientists, engineers, and business leaders on the other – a collision of the right brain and the left brain. Свиване